Profil

Vystudoval jsem obory Finance a úvěr na Vysoké škole ekonomické v Praze (VŠE) a Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doktorský titul Ph.D. jsem získal v oboru Hospodářská politika a správa na VŠE. Na základě habilitačního řízení na Fakultě financí a účetnictví VŠE jsem byl jmenován docentem v oboru Finance (2016).

V bankovnictví působím od roku 1981. Pracoval jsem ve Státní bance československé, Komerční bance, České spořitelně a Raiffeisenbank. V roce 2008 jsem byl jmenován předsedou představenstva družstevní záložny AKCENTA. V České bankovní asociaci jsem předsedal komisi pro platební styk a platební instrumenty. Do května 2011 jsem byl členem legislativně-právní komise Asociace družstevních záložen.

Dne 10. prosince 2002 jsem byl Poslaneckou sněmovnou zvolen prvním finančním arbitrem v historii České republiky, jehož mandát jsem naplnil v prvním volebním období v letech 2003 – 2007.

V letech 1997 – 2020 jsem působil jako pedagog na VŠE v Praze (Katedra bankovnictví a pojišťovnictví). Od května 2010 přednáším na Vysoké škole finanční a správní (VŠFS), první soukromé ekonomické univerzitě v České republice, a zároveň vykonával pozici vedoucího Katedry financí, a to do 30. června 2021. V červnu 2018 jsem byl jmenován rektorkou VŠFS do pozice proděkana pro výzkum a publikační činnost. V červenci 2021 jsem byl jmenován rektorkou VŠFS do funkce děkana Fakulty ekonomických studií. Od akademického roku 2020/2021 jsem zahájil dílčí spolupráci s ČVUT – Masarykovým ústavem vyšších studií (MÚVS ČVUT).

Miluji cestování a moderní život, rád se účastním různých kulturně-společenských akcí. Také navštěvuji mezinárodní konference. Už 47 let hraji loutkové divadlo pro děti. Aktivně se věnuji fitness, plavání, jízdě na kole a squashi.

doc. JUDr.
Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Mým životním posláním je rozvíjet inovativní myšlení – zejména u mladých lidí – s cílem integrovat poznatky akademického výzkumu s praktickým životem a přispět tak k budování slušné, progresivní a technologicky vyspělé společnosti.

Jak obnovit důvěru v kampeličky

Rozhovor pro Přítomnost.cz (česká politicko-kulturní internetová revue založená v roce 1924)

Nikdo v 90. letech nemyslel na obezřetnost. Členem družstevní záložny nemůže být člověk z ulice. Vrátil bych se k myšlence vzájemnosti, na níž kampeličky historicky fungovaly, vysvětluje pravidla fungování bankovního sektoru děkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní Otakar Schlossberger.

Alternativní finanční instituce u nás chybí a je to velká škoda, říká Otakar Schlossberger

Rozhovor byl publikován na webu Ecofin, 7. 11. 2019

Výzkum

Ve svém výzkumu spojuji své praktické dovednosti a teoretické znalosti z oblasti finančního práva a finančních trhů.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti je orientováno do oblasti:

  • regulace finančních trhů
  • fungování platebních služeb
  • odhalování finanční kriminality a postupů pro její uplatňování

Aktuální výzkumný projekt

Elektronické důkazy v trestním řízení (č. p. VJ01010084)
Program bezpečnostního výzkumu České republiky, MV ČR – Program Impact 1.

Trvání projektu 1/2021 – 12/2025 – člen řešitelského týmu.

Výzkumné projekty

Byl jsem manažerem a hlavním řešitelem následujících výzkumných projektů.

Veřejná zakázka byla zadána v rámci programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 – 2015“. Veřejná zakázka navazovala na vědecko-výzkumnou činnost projektu z let 03/2012 – 02/2014 s názvem „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb“.

Hlavním úkolem řešení této veřejné zakázky bylo nalezení nových a účinnějších metod a postupů při provádění finančního šetření (vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti, boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) a vytvoření vhodných a rychlých metod propojení členských států EU při provádění finančního šetření.

Výsledným cílem veřejné zakázky aplikovaného výzkumu byly výstupy ve formě certifikované metodiky, kterou certifikovala Policie ČR, dále řada odborných studií a článků.

V rámci projektu byla konána symposia, která vytvářela platformu pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností širší odborné veřejnosti z oblasti problematiky AML, metod finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti zejména finančních institucí a orgánů státní správy.

Hlavní cíl projektu byl zaměřen na možnost zvýšení účinnosti postupů a metod při realizaci boje proti praní tzv. špinavých peněz v rámci všech hlavních typů institucí finančního trhu. Na jedné straně tehdy platná a účinná právní úprava daná např. zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, uvedla na finanční trh nové subjekty. Všechny tyto subjekty byly sice regulovanými osobami a dozorovány Českou národní bankou, ale zároveň byly osobami povinnými ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších přepisů. Tyto nové subjekty, byť musely a musejí dodržovat stejná pravidla jako již zavedené osoby působící na finančním trhu, mohou být častěji a lépe zneužity pro možnost legalizovat výnos z trestné činnosti, neboť lze vycházet z předpokladu jejich nezkušenosti.

Na straně druhé stávající subjekty finančního trhu využívají čím dál tím více tzv. alternativních distribučních kanálů, kterými jsou elektronické distribuční kanály. Právní předpisy EU z oblasti poskytování finančních služeb na jedné straně požadují zvýšenou regulaci a dozor, na straně druhé je po institucích finančního trhu požadováno zrychlení převodu peněžních prostředků a vypořádání obchodů tak, aby byl klient co nejrychleji uspokojen ve svých nárocích. Tyto dva požadavky se jeví být v antagonistickém rozporu. Zvýšená regulace a dohled je zaměřena na bezpečnost a stabilitu finančního sektoru, ale požadavek zvýšené rychlosti je v rozporu s bezpečností a legálností převodu.

Současná automatizace a zpracování všech finančních transakcí bez přítomnosti člověka může přinášet zvýšené riziko možnosti legalizovat výnos z trestné činnosti nebo napomáhat financování zločineckých struktur. Hlavní cíl projektu proto měl po hluboké podrobné analýze všech souvisejících skutečností formulovat nové přístupy a možnosti při realizaci odhalování, znemožňování a postihování snah legalizovat výnosy z trestné činnosti a financování zločineckých struktur.

Dále jsem se podílel jako člen řešitelského týmu na níže uvedených projektech Grantové agentury České republiky, a to pod vedením prof. Jana Fraita, bývalého člena Bankovní rady České národní banky.

Nedávná světová finanční krize může být příkladem podcenění rizik systémové povahy. Akademický výzkum i regulace finančních trhů se soustředily příliš na rizika jednotlivých institucí. Podcenily však rizika napříč jednotlivými trhy a finančními institucemi a jejich potenciální dopady na ceny aktiv.

Regulatorní a hospodářsko-politická reakce na krizi sice tyto problémy částečně odstranila, ale neřešila, ne-li dokonce posilovala jiné zdroje systémového rizika. Projekt se zaměřil na nové zdroje rizik na finančních trzích, a to konkrétně ve třech oblastech.

  1. Makrofinanční dynamika a systémové riziko
  2. Mezinárodní finanční trhy a riziko měnové krize
  3. Kybernetické riziko

Výsledkem zkoumání byla komplexní teoretická i empirická evaluace systémového rizika a jeho výše uvedených dílčích aspektů pro malou otevřenou ekonomiku.

Projekt reagoval na nový rámec regulace bank, který měl být na úrovni EU dokončen v letech 2012-2013. Projekt se zaměřil na dopady tohoto nového rámce na úrokové i neúrokové podmínky a dostupnost bankovního úvěru a následně na ekonomickou aktivitu. Na rozdíl od existující literatury se primárně zaměřil na malé exportně orientované ekonomiky Evropské unie, v nichž většinu externího financování poskytuje bankovní sektor a v nichž mají vysoký podíl zahraničně vlastněné banky.

Předmětem projektu nebyly pouze nová pravidla týkající se kapitálu bank, ale i zásadní změny v řízení bilanční likvidity bank. Kromě regulace kapitálu a likvidity byla pozornost věnována i změnám v mezinárodních účetních standardech (zejména oblasti znehodnocení úvěru), snahám o snížení rizik spojených s existencí systémově významných institucí a připravovaným rámcem EU pro řízení finančních krizí.

Zároveň byly zohledněny pokrizové změny v globálním makroekonomickém prostředí, které byly spojeny primárně s potřebou ekonomických subjektu snížit nadměrnou zadluženost.

Máte zajímavý nápad pro Ph.D. práci nebo akademický výzkum v oblasti financí? Napište mi, rád najdu možnosti jak Vám pomoci.

Vybrané publikace 2003 - 2021

2020

RABAN, Přemysl, Silvie ANDERLOVÁ, Helena BALVÍNOVÁ, Alena BÁNYAIOVÁ, Jakub BRADA, Kateřina BUREŠOVÁ, Tomáš DVOŘÁK, Tomáš FICNER, Eliška FISCHEROVÁ, Jan HÁK, Zuzana KREJSOVÁ, Ladislav KRYM, Jiří NOVOTNÝ, Anna OUTLÁ, Petr PTÁČEK, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Marcela ŠIMÍČKOVÁ-KRŮSOVÁ, Dita ŠPAČKOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jindřich VÍTEK, Radka ZAHRADNÍKOVÁ a Adam ZÍTEK. Obchodní právo. 1. vyd. Brno: Václav Klemm, 2020. 704 s. ISBN 978-80-87713-19-8

2017

SCHLOSSBERGER, Otakar a Vladislav PAVLÁT. Proceedings of the 8th International Conference on „Financial Markets: Current State & Future Perspectives“. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s.. 2017. SciencePress. ISBN 978-80-7408-159-0

KYNCL, Libor a Otakar SCHLOSSBERGER. Poznej svého klienta 2016: sborník ze čtvrtého ročníku mezinárodního vědeckého symposia = Know your customer 2016: proceedings from fourth year of international scientific symposium. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. SciencePress. ISBN 978-80-7408-166-8

2015

PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Financial Markets within the Globalization of World Economy. Proceedings of the 7th international conference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2015. Eupress. ISBN 978-80-7408-135-4

LEGIERSKÁ, Yvona a Otakar SCHLOSSBERGER. Vybrané možnosti odhalování daňových úniků v České republice. In: Šugár, J. a kol. Aktuální problémy finančního šetření v rámci trestního řízení. Praha: Eupress, 2015. ISBN 978-80-7408-121-7 (kapitola v knize – 12 %).

SCHLOSSBERGER, Otakar. Legal Aspects of Electronic Banking. In: Polčák, R. a kol. Cyberlaw Czech Republic. Part IV, Chapter 3. Encyclopedia of Cyberlaw. Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn: 2015. The Netherlands. ISBN 978-90-4112-188-2. – Pozn. Elektronická kniha vychází také v Aspen Publishers, Inc., USA a Turpin Distribution Services Ltd., United Kingdom

SCHLOSSBERGER, Otakar. Charakteristika základních předpisů platných v bankovnictví ČR. In.: Pavlát, V a kol. Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR. Praha: Eupress, 2015. ISBN 978-80-7408-110-1

2014

SCHLOSSBERGER, Otakar. Úvěr. Závazky z bankovních a podobných operací. In: Raban, P. a kol.: Občanské právo hmotné – závazkové právo. Brno: Vydavatelství a nakladatelství Václav Klemm, 2014. ISBN 978-80-87713-11-2

SCHLOSSBERGER, Otakar, Jaroslav BRADA, Naďa BLAHOVÁ, Josef BUDÍK, Michaela KATOLICKÁ, Petra KORBASOVÁ, Vladislav PAVLÁT, Ján SUGÁR a Adriana VAVRUŠKOVÁ. Anti Money Laundering. Praha: Eupress, 2014. ISBN 978-80-7408-090-6

2013

SCHLOSSBERGER, Otakar a kol. Znáte svého klienta? Praha: Eupress, 2013. ISBN 978-80-7408-090-6

SCHLOSSBERGER, Otakar. Úvěr. Závazky z bankovních a podobných operací. In Raban, P. a kol.: Občanské právo hmotné – relativní majetková práva., Brno: Vydavatelství a nakladatelství Václav Klemm, 2013. ISBN 978-80-87713-10-5

2012

SCHLOSSBERGER, Otakar. Platební služby. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-238-3

2008

SCHLOSSBERGER, Otakar, DUPAL, Libor a Petr TOMAN. Podepsat můžeš, přečíst musíš! Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2008. ISBN 978-80-903030-3-5

2007

SCHLOSSBERGER, Otakar a Marcela SOLDÁNOVÁ. Platební styk. Praha: BIVŠ, 2007. ISBN 978-80-7265-107-8

2006

SCHLOSSBERGER, Otakar, DUPAL, Libor a Petr TOMAN. Mimosoudní řešení sporů v oblasti bankovnictví. Publikace s názvem Umíme si půjčovat? Praha: Sdružení českých spotřebitelů, 2006. ISBN 80-239-8484-5

2005

SCHLOSSBERGER, Otakar, DUPAL, Libor a Petr TOMAN. Podepsat můžeš, přečíst musíš! Praha: Sdružení českých spotřebitelů, Praha 2005. Bez ISBN.

SCHLOSSBERGER, Otakar a Marcela SOLDÁNOVÁ. Platební styk. Praha: BIVŠ, 2005. ISBN 80-7265-072-6

SCHLOSSBERGER, Otakar a Ladislav HOZÁK. Elektronické platební prostředky. Praha: BIVŠ, 2005. ISBN 80-7265-073-4

2020

SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. European Regulation of Fin-Tech Payment Services Providers and its Application in the Czech Republic. In Michaela Staníčková, Lukáš Melecký, Petra Doleželová, Tereza Powadová. Proceedings of the 5th International Conference on European Integration 2020. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2020, pp. 783-790. ISBN 978-80-248-4455-8 (print). ISBN 978-80-248-4456-5 (on-line). ISSN 2571-029X. DOI 10.31490/9788024844565. První. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2020. s. 783 – 790. ISSN 2571-029X. doi:10.31490/9788024844565

KORBASOVÁ, Petra a Otakar SCHLOSSBERGER. THE IMPORTANCE OF CERTIS FOR THE CAPITAL MARKET SETTLEMENT. In Schlossberger Otakar. KLESLA,A.,PAVLÁT, V. and O.SCHLOSSBERGER(eds.). Financial Markets 2019 –A Factor of European Competitiveness–proceeding from the 9th International Conference.Prague, VŠFS, 2020, 188pgs. Edition SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-198-9 (print), ISBN 978-80-7408-199-6 (online). První. Praha: Vysoká škole finanční a správní, a. s., SCIENCEpress, 2020. s. 159-172. ISBN 978-80-7408-198-9

SCHLOSSBERGER, Otakar. PSD 2 a nebankovní poskytovatelé po dvou letech. Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, XXVII, 5/2020, s. 28-31. ISSN 1212-4273

KLESLA, Arnošt, Vladislav PAVLÁT a Otakar SCHLOSSBERGER. Financial Markets 2019 –A Factor of European Competitiveness. In Financial Markets 2019 –A Factor of European Competitiveness. První. Praha: Vysoká škole finanční a správní, a. s., SCIENCEpress, 2020. 188 s. ISBN 978-80-7408-198-9.

2019

CHLUMSKÁ, Zuzana, Otakar SCHLOSSBERGER a Václav KUPEC. Zavedení koncese pro zprostředkovatele finančních produktů. Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2019, roč. 15, č. 2. Str. 63-72. ISSN 1801-7118

SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2019. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. Str. 1921-1926. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.

SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Cross-border transfers and their role in payment systems. In: Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2019. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2019. Str. 276-284. ISBN 978-80-7435-736-7

2018

SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. The SEPA Project as a Tool for European Integration in Payment System. In: Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvorková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2018. Str. 1281 – 1288. ISBN 978-80-248-4169-4

SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. THE INFLUENCE OF GLOBAL BANK REGULATION ON CHANGING TRENDS IN EDUCATION. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. IATED. Spain. Palma de Mallorca: IATED Academy, 2018. Str. 202 – 207. ISBN 978-84-09-02709-5

SCHLOSSBERGER, Otakar. Kam se poděl „přeshraniční převod“? In: Bankovnictví, Praha: 4H production, s. r. o., XXV, 9/2018. Str. 28-31. ISSN 1212-4273

SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Audit digitálních finančních služeb. In: Suchoža J., Husár J. a Regina Hučková (ed). Právo – obchod – ekonomika. Košice: Univerzita Pavola Jozefa Šafárika, 2018. Str. 101 -120, 316 s. ISBN 978-80-8152-649-7

2017

SCHLOSSBERGER, O. SEPA influence on the Czech banking market. In: Jedlička. P. (ed). Hradec Economic Days – Double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2017, January 31st and February 1st. Hradec Králové: Gaudeamus publishing, 2017. Str. 2011-2015. ISBN 978-80-7435-664-3.

BUDÍK, Josef a Otakar SCHLOSSBERGER. Innovations, new rules and Teaching requirements. Valencie, Španělsko: IATED Academy, 2017. Str. 3512-3518. ISBN 978-84-617-8491-2

SCHLOSSBERGER, Otakar. Effect PSD II implementation for the realization of the payment service. In: Schlossberger Otakar, Pavlát Vladislav. Proceedings of the 8th International Conference on “Financial Markets: Current State & Future Perspectives. Praha: VŠFS, a. s., 2017. Str. 10-20. ISBN 978-80-7408-159-0

SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Digitalization in payment services. In: Jozef Suchoža, Ján Husár, Regina Hučková (ed). Právo – obchod – ekonomika. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2017. Str. 281 – 289. ISBN 978-80-8152-528-5

SCHLOSSBERGER, Otakar. Nové trendy v oblasti platebního styku. In: Bankovnictví, Praha: 4H production s. r. o., XXIV/51, 3/2017, s. 26-28. ISSN 1212-4273

2016

SCHLOSSBERGER, Otakar. Impact of the SEPA project on the implementation of cross-border payments against the European regulatory background. In: Jedlička. P. (ed). Hradec Economic Days – Double-blind peer-reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016, February 2nd and 3rd. Hradec Králové, 2011-2015 Gaudeamus publishing, 2016. Vol. ISBN 978-80-7435-635-3.

SCHLOSSBERGER, Otakar. Poznej svého klienta III, sborník ze III. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2016. ISBN 978-80-7408-117-0

PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Financial Markets within the Globalization of World Economy. Proceedings of the 7th international konference. Praha: VŠFS, EUPRESS 2015. ISBN 978-80-7408-135-4

SCHLOSSBERGER, Otakar. Účet se základními prvky – riziko nebo přínos. In: Český finanční a účetní časopis, 2016. Str. 99 – 116. ISSN 1802-2200

SCHLOSSBERGER, Otakar. Economic and Legal Aspects of Electronic Money. In: ACTA VŠFS, volume 10, 1/2016. Str. 47 – 65. ISSN1802-792X

SCHLOSSBERGER, Otakar. Projekt SEPA a jeho implementace. In: Bankovnictví, No 8/2016. Str. 10 – 13. ISSN 1212-4273

BUDIK, Josef, SCHLOSSBERGER, Otakar a EZR, Vladimír. Financial Investigation Training as an Anti-corruption Activity. In: L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (ed.) [flash disk] INTED 2016 Conference Proceedings, 10th International Technology, Education and Development Conference. Valencia, Spain: IATED Academy, 7-9 March, 2016. ISBN: 978-84-608-5617-7

SCHLOSSBERGER, Otakar. Impact of the Implementation of the SEPA Project on SMEs. In: European Research Studies Jurnal, Volume XIX, Issue 4/2016. Str. 109-119. ISSN 1108-2976

SCHLOSSBERGER, Otakar. Elektronické peníze a bezhotovostní peníze v právním kontextu. In: SUCHOŽA, J., HUSÁR. J. a Regina HUČKOVÁ (ed.). Právo – obchod – ekonomika. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2016. Str. 450 – 460. ISBN 978-80-8152-443-1

2015

SCHLOSSBERGER, Otakar. Ochrana spotřebitele v bankovnictvi. In: Sborník recenzovaných příspěvků – Hradecké ekonomické dny 2015, mezinárodní vědecká konference, 3. – 4. února 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2015. Str. 40 – 49. ISBN 978-80-7435-548-6

SCHLOSSBERGER, Otakar. Legal Aspects of Electronic Money. In: BLAŽEK, J. (ed.) System of Financial Law : Financial Markets: Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, Faculty of Law, 2015. Brno: Publications of the Masaryk University, theoretical series, edition Scientia; file no. 516. ISBN 978‐80‐ 210‐7828‐4

DUCHÁČKOVÁ, E. a Otakar SCHLOSSBERGER. Life insurance and the role of Financial arbitrator for the resolution of disputes within life instance. In: Pastuszková, E. a kol. Finance and Performance of Firms in Science, Education and Practice: Proceedings of the 7th International Scientific Conference. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015. ISBN 978-80-7454-482-8

SCHLOSSBERGER, Otakar. SEPA – příležitost pro všechny? Historické souvislosti. In: Bankovnictví 5/2015. Str. 28 – 29. ISSN1212-4273

PAVLÁT, V. a Otakar SCHLOSSBERGER. Factoring services in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Greece: University of Piraeus, 2015, XVIII, č. 1. Str. 57-68. ISSN 1108-2976.

LEGIERSKÁ, Y. a Otakar SCHLOSSBERGER. Tax Evasion in the Czech Republic. In: Babčák, V, Románová, A. a Ivana Vojníková (eds). Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, právnická fakulta, 2015. I. díl. ISBN 978-80-8152-304-5

BUDÍK, Josef. a Otakar SCHLOSSBERGER. Problematika převzaté identifikace a identifikace provedené distančním způsoebem. In: Stieranka J. a Michal Marko (eds). Ochrana před praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii. Bratislava: Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, 2015. ISBN 978-80-89149-48-3 (tištěný), ISBN 978-80-89149-47-6 (on-line)

SCHLOSSBERGER, Otakar. The regulation of payment services in Europe. In: Pavlát, V a Otakar Schlossberger (ed). Financial Markets within the Globalization of World Economy. Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific konference Prague, Proceedings of the 7th International Conference, May 28 – 29, 2015. Prague: VŠFS, 2015. ISBN 978-80-7408-124-8

LEGIERSKÁ, Yvona a Otakar SCHLOSSBERGER. Z historie daňových úniků v České republice. In: SCHLOSSBERGER, O. Poznej svého klienta III, sborník ze III. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: VŠFS, EUPRESS, 2015. ISBN 978-80-7408-123-1

2014

BUDÍK, Josef. a Otakar SCHLOSSBERGER. Continuous education against money laundering in the Czech Republic. In: INTED 2014 Proceedings. IATED Academy. ISBN 978-84-616-8412-0, ISSN 2340-1079

PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Transfer of dividends to shareholders of banky from the Czech Republic abroad. In: International Journal of Arts and Commerce, Center for Enhancing Knowledge (CEK), UK, 2014, Vol. 3, No. 2. Str. 23 – 32. ISSN 1929-7106

SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. The 11th CIRCLE Internationale Conference, Manchester, GB, konaná ve dnech 23. – 26. dubna 2014. Sborník Book of Abstracts, str. 12. Manchester: Access Press, UK, 2014. ISBN 978-0-9562471-9-3

SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. In: International Journal of Management Cases. Volume 16, Issue 4. Str. 69 – 75. Manchester: Access Press, UK, 2014. ISSN 1741-6264

SCHLOSSBERGER, Otakar. Impact of the European Regulation in the Area of Interchange Fees for Executing Card-Based Transactions. In: Masaryk University Journal of Law and Technology, Issue No. 1/2014, volume 8. ISBN 1802-5943, ISSN 1802-5951

SCHLOSSBERGER, Otakar. Regulation of electronic payment services. In: CONFERENCE PROCEEDINGS 2013/2014, 3rd International e-Conference on Optimization, Education and Data Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). ISBN 978-80-87894-01-9

PAVLÁT Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje. In: Finančné trhy, No. 4/2014. Bratislava: Derivat, 2014. ISSN 1336-5711

2013

HAVLÍČEK, Karel a Otakar SCHLOSSBERGER. New Trends of Management of European SMEs: The M-C Model. European Research Studies Jurnal, Volume XVI, Special Issue on SMEs. Str. 43 – 56, EBASCO Publishing, MA USA, 2013. ISSN 1108-2976

SCHLOSSBERGER, Otakar.: Possible approaches to applying the AML process in the banking sector. In: Annual Proceedings of the National Business and Economics Society Published in cooperation with North American Business Press, 2013. ISSN 2151-3333; (v rámci projektu MVCR)

SCHLOSSBERGER, Otakar a Karel HAVLÍČEK. Cross-Border Credit Transfers, SEPA Project Implementation and their Effect on SME´s. In: Journal of Business (IBSUJB), Volume 2, No.1. IBSU Tbilisi, 2013. ISSN: 2233-369X.

SCHLOSSBERGER, Otakar. Dopad aktuální evropské regulace na poskytování platebních služeb v České republice. In: Sborník z 6. Mezinárodní vědecké konference Finančnní trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje, Praha 29. – 30. května 2013. Praha: VŠFS, 2013. ISBN 978-80-7408-081-4

SCHLOSSBERGER, Otakar. Archivace dokumentů, záznamů a dalších skutečností a její vztah k  AML. In Kyncl, L. a kol.: Poznej svého klienta – základní zásada finančního práva. Brno: 2012. ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS. IURIDICA No 433. ISBN 978-80-210-6085-2 (10 %)

PAVLÁT, Vladislav a Otakar SCHLOSSBERGER. International Conference „Financial Markets in 2013“. In: ACTA VŠFS, No. 2/2013, Volume 7. Praha: VŠFS, 2013. ISSN 1802-792X

SCHLOSSBERGER, Otakar. The possibility of alternative dispute resolution, focusing on the role of financial arbitration in the Czech Republic. In: Actual Problems of Economics (APE), No. 12/2013. Kiev: National Academy of Management, 2013. Str. 568 – 577. ISSN 1993-6788

2012

SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). The 9th CIRCLE Internationale Conference, Santa Eulalia, Ibiza, Spain, konaná ve dnech 11. až 13. dubna 2012, sborník Book of Abstracts, str. 60. Manchester: Access Press, UK, 2012. ISBN 978-0-9562471-4-8

SCHLOSSBERGER, Otakar. Current possibilities of the cooperative banking. In: International Journal of Management Cases, Volume 14, Issue 2/2012. Manchester: Accass Press, UK, 2012. Str. 126 – 131. ISSN 1741-6264

SCHLOSSBERGER, Otakar. Electronic form of the contract – fantasy or reality (in the Czech Republic). In: International Journal of Sales, Retailing and Marketing, Volume 1, Issue 2/2012,. Manchester: Accass Press, UK, 2012. Str. 18 – 21. ISSN 2045-810X

2011

SCHLOSSBERGER, Otakar. Přeshraniční platební styk bourá hranice mezi zeměmi. Mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny, 1. – 2. 2. 2011, sborník recenzovaných příspěvků. Hradec Králové: Gaudeamus publishing, 2011. ISBN 978-80-7435-100-6

SCHLOSSBERGER, Otakar. Je záložna spolehlivá jako banka? In: Bankovnictví č. 4/2011. Praha: Economia, a. s., 2011. Str. 28. ISSN 1212-4273

SCHLOSSBERGER, Otakar. Role, possibilities and opportunities of cooperative banking. The 8th CIRCLE Internationale Conference, Dubrovnik, Chorvatsko, konaná ve dnech 26. až 29. dubna 2011, sborník Book of Abstracts, Faculty of Economics and Business. Zagreb: University of Zagreb, Croatia 2011. ISBN 978-953-6025-40-4

SCHLOSSBERGER, Otakar. Finanční krize a platební styk. Sborník z 5. Mezinárodní vědecké konference Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize, Praha 1. – 2. června 2011. Praha: VŠFS, 2011. ISBN 978-80-7408-050-0

SCHLOSSBERGER, Otakar. Conclusive Evidence of Hended Information, In: Masaryk University Jurnal of Law and Technology – no. 2 Issue: 2/2011, volume 5. ISSN 1802-5951

2010

SCHLOSSBERGER, Otakar. Používání IBAN a BIC u přeshraničních převodů. In: Bankovnictví č. 10/2010. Praha: Economia, a. s., 2010. ISSN 1212-4273

2009

SCHLOSSBERGER, Otakar. Počet poskytovatelů platebních služeb vzroste. In: Bankovnictví č. 2/2009. Praha: Economia, a. s., 2009. ISSN 1212-4273

2007

SCHLOSSBERGER, Otakar. Mimosoudní vyrovnání sporů vybraných oblastí finančního trhu. Sborník z mezinárodní konference Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dohled, Praha, 13. – 14. června 2007, ISBN 978-80-86754-87-1

SCHLOSSBERGER, Otakar. Musejí převody vždy doprovázet informace o klientovi? In: Bankovnictví č. 12/2007. Praha: Economia, a. s., 2007. ISSN 1212-4273

2006

SCHLOSSBERGER, Otakar. Co přinese druhá novela zákona o finančním arbitrovi. In: Bankovnictví 4/2006. Praha: Economia, a. s., 2006. ISSN 1212-4273

SCHLOSSBERGER, Otakar. Finanční arbitr je tu pro ochranu klientů bank. In: Puls BIVŠ, č. 3/2006, čtvrtletník BIVŠ. Praha: BIVŠ, a.s. Praha, 2006.

2005

SCHLOSSBERGER, Otakar. Přenositelnost účtu – mýtus nebo realita. In: Bankovnictví č. 8/2005. Praha: Economia, a. s., 2005. ISSN 1212-4273

2004

SCHLOSSBERGER, Otakar. Banky a platební styk před vstupem do Evropské unie. In: Bankovnictví č. 4/2004. Praha: Economia, a. s., 2004. ISSN 1212-4273

SCHLOSSBERGER, Otakar. Novela zákona o finančním arbitrovi přináší rozšíření jeho kompetencí. In: Bankovnictví č. 12/2004. Praha: Economia, a. s., 2004. ISSN 1212-4273

2003

SCHLOSSBERGER, Otakar. Malé zamyšlení nad číslováním účtů ve vazbě na IBAN. In: Bankovnictví č. 2/2003. Praha: Economia, a. s., 2003. ISSN 1212-4273

2011

Výuka problematiky finančních derivátů na oboru bankovnictví a pojišťovnictví, sborník z 1. meziuniverzitní videokonference VŠFS, OSU a JČU. Praha, 15. 6. 2011. ISBN 978-80-7408-045-6.

Platební služby on-line v EU. Účast na grantu MU Brno: Regulation of Financial Services on-line (175798-LLP-1-2010-1-CZ-AJM-MO). Brno, 2011

SCHLOSSBERGER, Otakar. e-Finance – Praktické aplikační problémy elektronických platebních prostředků. Účast na grantu MU Brno Regulation of Financal Services on-line (175798-LLP-1-2010-1-CZ-AJM-MO), 2011

2007

Malé zamyšlení nad autorstvím bakalářských a diplomových prací, Puls BIVŠ, č. 2/2007, čtvrtletník BIVŠ, a.s. Praha

Představujeme odborná pracoviště BIVŠ – Katedra finančních obchodů, Puls BIVŠ č. 1/2007, čtvrtletník BIVŠ, a. s. Praha

2006

Jak si vybrat téma závěrečné práce – navazující magisterské stadium. Puls BIVŠ č. 4/2006, čtvrtletník BIVŠ a. s. Praha

2005

Recenze a komentář knihy Bankovní služby v praxi. Brno: Computer Press, a. s., 2005. ISBN 80-251-0882-1

Vymezení úlohy finančního arbitra při mimosoudní, vyrovnávání sporů ve vybraných oblastech bankovní činnosti. Rádce spotřebitele č. 2 – Uzavíráme spotřebitelské smlouvy, část IV příručky. Brno: CP Book, 2005. ISBN 80-251-0497-4

Recenze knihy Bankovnictví pro střední školy, Bankovnictví č. 1/2005

2004

Ombudsman pro finanční záležitosti v nouzi pomůže, Konzument test č. 2, 2004. Občasník Sdružení českých spotřebitelů

Komentář ke knize Bankovnictví pro střední školy – www.portalknihy.cz, 2004

Bankovnictví pro střední školy, předmluva ke knize. Praha: Fortuna, 2004

Implementation of EU Payment System Standards in the Czech Republic. Handbook, EUROPEAID/114389/D/SV/CZ, „Act on Financial Arbitrator“, 2004

Neznalost zákona neomlouvá, Bankovnictví – Newsletter č. 30, 2004

Přesunout se na začátek